fluidfluidfluidfluidfluid
فواید مربی در کار

فواید مربی در کار

مربی به عنوان راهنما و نشاندهنده انجام فعالیت است به طور کلی دارای ویژگی های مثبت نسبت به خوداموز است فردی متعقد به کار و منظم و زمان شناس که باید در زمان مقرر در محل کسب و کار خود باشد مسئولیتی که به عهده دارد، بایستی تمام و کمال ان را به انجام برساند، زمانمربی باید باایجاد صمیمت بین خود و بقیه رابطه صمیمانه ودوستانه برقرار کند. موفقیت و خوش برخوردی یک مربی همیشه دیگران را به خودجلب میکند مربی بدون شک کار اسانی نیست باید با صبر و حوصله و زمان زیادی را به کار منصوب کرد تا هم موجب رضایت دیگران از او شودهم فعالیت او رونق بیشتری به خود میگیرد.

        زمان بندی

  

  یک مربی باید زمان شناس باشد و بطور کلی بایستی علاوه به فعالیت های مربی گری خود نسبت به کارهای روزانه اعم از خورد خوراک، استراحت،  تفریح، گذراندن تایمی را با خانواده و دوستان ، و... باشد، باید نسبت به زمان خود قدر شناس باشد بایستی زمان بندی مناسبی انجام دهد و جنبش و تحرک واستعداد هر فرد را بشناسد، متناسب با هر فرد از او تقاضای کاری را داشت و از زمان های خود به بهترین نحوه شکل ممکن استفاده خواهد کرد


      نتیجه گرا  


    بعد از انجام فعالیتی یا کاری،  نتیجه یا بهتره بگیم ثمره ان کار را مشاهده خواهیم کرد،بعضی از نتیجه های کارمان به صورت فردی یا گروهی انجام میشود همیشه به یک نوع نیست ممکن است کاری را چند نفره انجام داده باشیم ممکن است چند نفره که به سرانجام یا پایان کارمان نتیجه میگوییم و به انجام دهنده ان نتیجه گرا میگویند.


   خروجی داشتن  


    اگر عملی را باهدف مهم انجام دهیم ان فعالیت یاعمل ما صدالبته خروجی دارد اما اگر کاری را بدون هدف و برای سرگرمی انجام دهیم خروجی نخواهد داشت ولی فعالیت هایی که با هدف،انجام میشوند 

نظرات

اولین دیدگاه را شما قرار دهید

درج نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید